HALESTORM, LIVE, 2013, 
PHOTOCREDIT:  IGOR VIDYASHEV/ATLASICONSHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in OshawaHalestorm Performs in Oshawa